Projekt „Praca dla mnie”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego, Osi priorytetowej 8. Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość
oraz tworzenie nowych miejsc pracy, realizowany jest przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego
w partnerstwie z Agencją Rozwoju Społecznego ARS sp. z o.o.
Wysokość wkładu UE wynosi 3 648 738,28 zł.
Okres realizacji: 01.10.2016 - 30.09.2018

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie szans na zatrudnienie oraz zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród osób powyżej 30 roku życia poprzez nabycie kwalifikacji ułatwiających tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy. Odbiorcami projektu są osoby pozostające bez zatrudnienia, znajdujące się w szczególnej sytuacji, w wieku od 30 roku życia, w tym 42 kobiety i 28 mężczyzn:

  • osoby starsze w wieku powyżej 50. roku życia

  • osoby niepełnosprawne

  • kobiety

  • osoby długotrwale bezrobotne

  • osoby o niskich kwalifikacjach

Pierwszeństwo mają kobiety i osoby niepełnosprawne. Co najmniej w 40% odbiorcami są osoby zamieszkujące obszary wiejskie.

Zasięg projektu

Projekt jest realizowany na terenie powiatów:

jaworski,
lwówecki,
lubański,
złotoryjski,
kamiennogórski,
legnicki ziemski,
dzierżoniowski,
kłodzki,
wałbrzyski ziemski,
ząbkowicki.

Co chcemy osiągnąć?

Zmiana czcionki
Tryb kontrastowy