Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dn. 28.11.2016r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wszystkimi załącznikami otrzymał akceptację Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.
W związku z powyższym Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną do projektu "Praca dla mnie" (pliki do pobrania poniżej).

Nabór dokumentacji rekrutacyjnej rozpocznie się 13 grudnia 2016 roku. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) prosimy dostarczyć do Biura Projektu osobiście lub za pośrednictwem poczty. Biuro projektu mieści się w Świdnicy (58-100), przy ulicy Długiej 6. Czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 74 660 62 72 lub 786 230 564 lub adresem e-mail: kontakt@pracadlamnie.sirr.pl.

Do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - wersja obowiązująca od dnia 31 maja 2017 r.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - wersja archiwalna, obowiązująca do 30 maja 2017 r.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - wersja archiwalna, obowiązująca do 27 marca 2017 r.

Załączniki:
 • Załącznik 1: Wzór Formularza rekrutacyjnego
 • Załącznik 2: Wzór Karty oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego, Karty rozmowy z doradcą zawodowym
 • Załącznik 3: Wzór Karty oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego
 • Załącznik 4: Wzór Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
 • Załącznik 5: Wzór Oświadczenia o posiadaniu wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Załącznik 6: Wzór Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 • Załącznik 7: Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Załącznik 8: Wzór Karty oceny formalnej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 • Załącznik 9: Wzór Karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 • Załącznik 10: Wzór Deklaracji poufności (KOW)
 • Załącznik 11: Wzór Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego
 • Załącznik 12: Wzór Oświadczenia małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego
 • Załącznik 13: Wzór Informacji o rachunku bankowym
 • Załącznik 14: Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis
 • Załącznik 15: Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową
 • Załącznik 16: Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
 • Załącznik 17: Oświadczenie Uczestnika Projektu o kwalifikowalności podatku VAT
 • Załącznik 18: Wzór Karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
 • Załącznik 19: Wzór Umowy o przyznanie wsparcia pomostowego
 • Załącznik 20: Oświadczenie o aktualizacji danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Załącznik 21: Wzór Zestawienia towarów usług zakupionych ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 • Załącznik 22: Wzór Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po przyznaniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości
 • Załącznik 23: Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
 • Zmiana czcionki
  Tryb kontrastowy